Hero Image

Podstawowe znaczniki HTML - poradnik 2023

Co to jest język HTML?

HTML to język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Znaczniki HTML pozwalają na strukturyzację i formatowanie treści, takich jak tekst, obrazy i linki, oraz dodawanie interaktywnych elementów, takich jak formularze. Przeglądarki internetowe interpretują kod HTML i wyświetlają stronę internetową zgodnie z określonymi przez nie regułami.

Co to jest znacznik HTML lub tag HTML?

Znacznik HTML to element składniowy języka HTML, który umożliwia definiowanie i formatowanie zawartości strony internetowej. Każdy znacznik HTML zaczyna się od znaku "<" i kończy znakiem ">". Znacznik zamykający ma dodatkowo ukośnik przed nazwą, np. "</nazwa_znacznika>". Pomiędzy znacznikami umieszcza się zawartość, która ma być wyświetlana na stronie internetowej. Na przykład, znacznik

oznacza akapit, a zawartość umieszczona między znacznikami

i

będzie wyświetlana jako tekst w akapicie. Istnieje wiele różnych znaczników HTML, które pozwalają na definiowanie tekstu, obrazów, linków, formularzy i innych elementów strony internetowej.

Atrybuty znaczników HTML

Atrybuty znaczników HTML to parametry, które określają dodatkowe informacje o danym elemencie HTML. Atrybuty zawsze umieszcza się wewnątrz znacznika i zaczyna się od nazwy atrybutu, po której następuje znak równości "=" oraz wartość atrybutu umieszczona w cudzysłowie. Przykładowo, atrybut "src" w znaczniku określa źródło obrazka, a atrybut "href" w znaczniku określa adres URL, do którego ma prowadzić link. Atrybuty mogą również służyć do określania stylów CSS dla danego elementu, np. atrybut "style" w znaczniku

pozwala na zdefiniowanie stylu tekstu w akapicie. Atrybuty znaczników HTML są ważnym elementem pozwalającym na precyzyjne określanie wyglądu i funkcjonalności elementów strony internetowej.

Znaczniki HTML w sekcji META

Znaczniki w sekcji META strony HTML służą do przekazywania dodatkowych informacji o stronie internetowej dla przeglądarek internetowych i wyszukiwarek. Te informacje są niewidoczne dla użytkowników, ale mają wpływ na sposób, w jaki strona jest interpretowana i wyświetlana w wyszukiwarkach, a także na interakcje między użytkownikami a stroną.

W sekcji META można umieścić różne atrybuty i wartości, które przekazują informacje o stronie internetowej, takie jak:

  • Opis strony (atrybut "description") - krótki opis strony, który pojawia się w wynikach wyszukiwania.

  • Słowa kluczowe (atrybut "keywords") - słowa kluczowe związane z tematem strony, które pomagają w wyszukiwaniu.

  • Autor (atrybut "author") - nazwa autora lub twórcy strony.

  • Kodowanie znaków (atrybut "charset") - określa, w jakim kodowaniu znaków jest napisana strona.

  • Wygasające (atrybut "expires") - określa datę, po której strona przestaje być aktualna i powinna być odświeżona.

  • Roboty (atrybut "robots") - określa, czy wyszukiwarki mogą indeksować stronę i jakie działania powinny podjąć w odniesieniu do niej.

Wszystkie te informacje pomagają przeglądarce internetowej i wyszukiwarkom w skuteczniejszym analizowaniu i wyświetlaniu strony internetowej, co z kolei może zwiększyć jej widoczność i dostępność dla użytkowników.

Oto lista 30 podstawowych znaczników HTML:

  1. - Określa początek i koniec dokumentu HTML.
  2. - Określa sekcję nagłówka dokumentu, która zawiera informacje o dokumencie.
  3. - Określa tytuł dokumentu, który wyświetla się w pasku tytułu przeglądarki. </li> <li> <body> - Określa sekcję zawartości dokumentu. </li> <li> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> - Określają nagłówek sekcji, gdzie <h1> jest najważniejszy, a <h6> najmniej ważny. </li> <li> <p> - Określa akapit tekstu. </li> <li> <p><a> - Określa link do innej strony lub pliku.</p> </li> <li> <p><img> - Określa obrazek.</p> </li> <li> <ul> - Określa listę punktowaną. </li> <li> <ol> - Określa listę numerowaną. </li> <li> <li> - Określa element listy. </li> <li> <div> - Określa sekcję strony lub kontener dla innych elementów. </li> <li> <p><span> - Określa część tekstu lub kontener dla innych elementów.</p> </li> <li> <form> - Określa formularz, który zbiera dane od użytkownika. </li> <li> <p><input> - Określa element formularza, w którym użytkownik może wprowadzać dane.</p> </li> <li> <label> - Określa etykietę dla elementu formularza. </li> <li> <select> - Określa listę rozwijaną, w której użytkownik może wybierać jedną z kilku opcji. </li> <li> <option> - Określa opcję w elemencie <select>. </li> <li> <textarea> - Określa pole tekstowe, w którym użytkownik może wprowadzać dłuższy tekst. </li> <li> <button> - Określa przycisk, który może być kliknięty przez użytkownika. </li> <li> <table> - Określa tabelę. </li> <li> <tr> - Określa wiersz w tabeli. </li> <li> <th> - Określa nagłówek kolumny lub wiersza w tabeli. </li> <li> <td> - Określa komórkę tabeli. </li> <li> <thead> - Określa sekcję nagłówka w tabeli. </li> <li> <tbody> - Określa sekcję treści w tabeli. </li> <li> <tfoot> - Określa sekcję stopki w tabeli. </li> <li> <style> - Określa styl dla dokumentu HTML. </li> <li> <script> - Określa skrypt JavaScript. </li> <li> <p><meta> - Określa dodatkowe informacje o dokumencie, takie jak opis strony, słowa kluczowe, kodowanie znaków.</p> </li> </ol> <h2>Znaczniki HTML podzielone według działania</h2> <p>Znaczniki HTML można podzielić na różne grupy w zależności od ich funkcji. Oto kilka przykładowych grup znaczników:</p> <ol> <li> <p>Znaczniki strukturalne:</p> <ul> <li> <html> </li> <li> <head> </li> <li> <title> </li> <li> <body> </li> <li> <div> </li> <li> <p><span></p> </li> <li> <header> </li> <li> <footer> </li> <li> <nav> </li> <li> <section> </li> <li> <article> </li> <li> <aside> </li> <li> <main> </li> <li> <figure> </li> <li> <figcaption> </li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki tekstu:</p> <ul> <li> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> </li> <li> <p> </li> <li> <p><b>, <strong></p> </li> <li> <p><i>, <em></p> </li> <li> <p><u>, <ins></p> </li> <li> <p><s>, <del></p> </li> <li> <p><sup>, <sub></p> </li> <li> <p><br></p> </li> <li> <hr> </li> <li> <blockquote> </li> <li> <p><q></p> </li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki linków:</p> <ul> <li><a></li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki obrazów i multimediów:</p> <ul> <li> <img> </li> <li> <video> </li> <li> <audio> </li> <li> <source> </li> <li> <track> </li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki list:</p> <ul> <li> <ul> </li> <li> <ol> </li> <li> <li> </li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki tabel:</p> <ul> <li> <table> </li> <li> <tr> </li> <li> <th> </li> <li> <td> </li> <li> <thead> </li> <li> <tbody> </li> <li> <tfoot> </li> </ul> </li> <li> <p>Znaczniki formularzy:</p> <ul> <li> <form> </li> <li> <input> </li> <li> <label> </li> <li> <select> </li> <li> <option> </li> <li> <textarea> </li> <li> <button> </li> <li> <fieldset> </li> <li> <legend> </li> <li> <optgroup> </li> </ul> </li> </ol> <p>Znaczniki HTML podzielone ze względu na występowanie w <body> lub </head></p> <p>Znaczniki HTML można podzielić ze względu na ich występowanie w sekcji <head> lub <body> dokumentu. Oto przykładowe znaczniki z każdej grupy:</p> <p>Znaczniki występujące w sekcji <head>:</p> <ul> <li> <title> </li> <li> <meta> </li> <li> <link> </li> <li> <style> </li> <li> <script> </li> <li> <base> </li> </ul> <p>Znaczniki występujące w sekcji <body>:</p> <ul> <li> <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> </li> <li> <p> </li> <li> <p><a></p> </li> <li> <img> </li> <li> <ul>, <ol>, <li> </li> <li> <table>, <tr>, <th>, <td> </li> <li> <form>, <input>, <label>, <select>, <option>, <textarea>, <button> </li> </ul> <p>W sekcji <head> umieszcza się informacje o dokumencie, takie jak tytuł, opis, słowa kluczowe, a także odwołania do plików stylów CSS i skryptów JavaScript. W sekcji <body> umieszcza się zawartość właściwą dokumentu, taką jak tekst, obrazy, linki, formularze i tabele. Podział na sekcje <head> i <body> umożliwia oddzielenie informacji o dokumencie od jego zawartości, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie i modyfikowanie stron internetowych.</p> <pre><code><body></code></pre> </article> <div class="flex-none flex-centered w-full p-6 mx-auto"> <div class="space-x-3 text-center"> <a class="text-sm rounded-md border border-gray-300 dark:border-gray-700 hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-800 inline-block px-4 py-2" href="/phishing-co-to-jest-co-to-jest-atak-phishingowy-i-jak-sie-przed-nim-bronic"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-chevron-left inline-block w-5" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M15 6l-6 6l6 6" /> </svg> Poprzedni Post</a> <a class="text-sm rounded-md border border-gray-300 dark:border-gray-700 hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-800 inline-block px-4 py-2" href="/co-to-jest-technika-pomodoro">Następny Post <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-chevron-right inline-block w-5" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M9 6l6 6l-6 6" /> </svg></a> </div> </div> <h4 class="text-xl font-bold mt-4">Other Related Posts:</h4> <div class="flex flex-wrap -mx-4"> <article class="magic-content w-full sm:w-1/2 px-4 my-4"> <div class="blog-item flex flex-col items-stretch bg-white dark:bg-gray-700/40 h-full shadow-lg rounded-md overflow-hidden"> <a href="/aktualizacja-oprogramowania-dlaczego-warto-o-niej-pamietac" class=""> <img class="block bg-cover bg-center w-full h-40 object-cover" src="/user/pages/01.blog/aktualizacja-oprogramowania-dlaczego-warto-o-niej-pamietac/aktualizacja-oprogramowania-dlaczego-warto-o-niej-pamietac.jpg" alt="Aktualizacja oprogramowania - dlaczego warto o niej pamiętać?"/> </a> <div class=" max-w-none flex-1 p-4"> <div class="prose md:prose-md dark:prose-invert"> <div class="tags text-sm"> <a href="/tag:poradniki#blog_list"> <span class="mr-2"> poradniki </span> </a> <a href="/tag:technologie#blog_list"> <span class="mr-2"> technologie </span> </a> </div> </div> <a href="/aktualizacja-oprogramowania-dlaczego-warto-o-niej-pamietac" class="transition"> <h3 class="text-xl mt-6 mb-4 font-semibold text-gray-900 hover:text-black dark:text-gray-100 dark:hover:text-white"> Aktualizacja oprogramowania - dlaczego warto o niej pamiętać? </h3> </a> <div class="prose md:prose-md dark:prose-invert text-base leading-normal"><p>Aktualizowanie oprogramowania jest jednym z najważniejszych kroków w celu utrzymania bezpieczeństwa i poprawnego działania urządzeń. Oto 10 powodów, dla których warto aktualizować oprogramowanie:</p> <ol> <li> <p>Bezpieczeństwo: Aktualizacje oprogramowania zawierają często poprawki bezpieczeństwa, które chroni...</p></li></ol></div> </div> <div class="p-4 -mt-4 text-description text-sm text-gray-500"> 02-02-23 0:00 </div> </div> </article> <article class="magic-content w-full sm:w-1/2 px-4 my-4"> <div class="blog-item flex flex-col items-stretch bg-white dark:bg-gray-700/40 h-full shadow-lg rounded-md overflow-hidden"> <a href="/jak-usunac-konto-na-twitterze-poradnik-krok-po-kroku-2023" class=""> <img class="block bg-cover bg-center w-full h-40 object-cover" src="/user/pages/01.blog/jak-usunac-konto-na-twitterze-poradnik-krok-po-kroku-2023/jak-usunac-konto-na-twitterze-poradnik-krok-po-kroku-2023.jpg" alt="Jak usunąć konto na Twitterze - poradnik krok po kroku 2023"/> </a> <div class=" max-w-none flex-1 p-4"> <div class="prose md:prose-md dark:prose-invert"> <div class="tags text-sm"> <a href="/tag:poradniki#blog_list"> <span class="mr-2"> poradniki </span> </a> <a href="/tag:technologie#blog_list"> <span class="mr-2"> technologie </span> </a> </div> </div> <a href="/jak-usunac-konto-na-twitterze-poradnik-krok-po-kroku-2023" class="transition"> <h3 class="text-xl mt-6 mb-4 font-semibold text-gray-900 hover:text-black dark:text-gray-100 dark:hover:text-white"> Jak usunąć konto na Twitterze - poradnik krok po kroku 2023 </h3> </a> <div class="prose md:prose-md dark:prose-invert text-base leading-normal"><p>Chociaż Twitter jest jednym z bardzo chętnie odwiedzanych portali społecznościowych to niektórzy mogą chcieć usunąć konto. Powodów dezaktywacji konta może być wiele: komuś może nie odpowiadać na przykład nowy właściciel, albo zmiany, które są wprowadzane na portalu. Przedstawiamy instrukcję na dezak...</p></div> </div> <div class="p-4 -mt-4 text-description text-sm text-gray-500"> 23-01-23 0:00 </div> </div> </article> </div> </div> <div id="sidebar" class="w-full md:w-3/12 flex flex-wrap text-left flex-col lg:px-4 my-6"> <aside class="prose md:prose-md dark:prose-invert col-count-2 md:col-count-1 max-w-none"> <div class="sidebar-content not-prose"> <div class="search-wrapper relative" x-data="simpleSearchData({ query: '', autocomplete: 1, url: '/search.json/query', separator: ':' })"> <form name="search" action="/search" data-simplesearch-form> <input x-ref="query" x-model="query" @focus="search($event, $dispatch)" @input="search($event, $dispatch)" name="query" class="search-input" type="text" min="3" required placeholder="Szukaj…" value="" autocomplete="off" data-search-invalid="Fraza musi składać się z minimum 3 znaków." /> </form> <div x-cloak x-show="hasResults()" x-on:click.away="hide" class="search-results absolute left-0 right-0 bg-white dark:bg-gray-700 shadow-lg border dark:border-gray-600 rounded top-full mt-px z-10 p-2" > <ul class="list-none my-3 divide-y divide-gray-300 dark:divide-gray-600"> <template x-for="item in searchResults" :key="item"> <li> <a class="px-4 py-3 block hover:bg-gray-200 dark:hover:bg-gray-600" :href="item.route" x-text="item.title"></a> </li> </template> </ul> </div> </div> </div> <div class="sidebar-content"> <h4 class="text-xl font-bold mt-2 mb-3">Popularne tagi</h4> <span class="tags text-sm"> <a href="/tag:poradniki"> <span class="mr-2"> poradniki </span> </a> <a href="/tag:czytelnia"> <span class="mr-2"> czytelnia </span> </a> <a href="/tag:gry planszowe"> <span class="mr-2"> gry planszowe </span> </a> <a href="/tag:instagram"> <span class="mr-2"> instagram </span> </a> <a href="/tag:rozwój osobisty"> <span class="mr-2"> rozwój osobisty </span> </a> <a href="/tag:work life balance"> <span class="mr-2"> work life balance </span> </a> <a href="/tag:technologie"> <span class="mr-2"> technologie </span> </a> <a href="/tag:zdrowie"> <span class="mr-2"> zdrowie </span> </a> <a href="/tag:ciekawostki"> <span class="mr-2"> ciekawostki </span> </a> <a href="/tag:recenzje"> <span class="mr-2"> recenzje </span> </a> <a href="/tag:turystyka"> <span class="mr-2"> turystyka </span> </a> <a href="/tag:publicystyka"> <span class="mr-2"> publicystyka </span> </a> <a href="/tag:Instagram"> <span class="mr-2"> Instagram </span> </a> <a href="/tag:phishing"> <span class="mr-2"> phishing </span> </a> <a href="/tag:bezpieczeństwo"> <span class="mr-2"> bezpieczeństwo </span> </a> </span> </div> <div class="sidebar-content"> <h4 class="text-xl font-bold mt-2 mb-3">Archiwum</h4> <ul class="archives"> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:sep_2023"> <span class="label">4</span> <span class="archive_date">September 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:aug_2023"> <span class="label">2</span> <span class="archive_date">August 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:jul_2023"> <span class="label">8</span> <span class="archive_date">July 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:jun_2023"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">June 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:may_2023"> <span class="label">38</span> <span class="archive_date">May 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:apr_2023"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">April 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:mar_2023"> <span class="label">5</span> <span class="archive_date">March 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:feb_2023"> <span class="label">8</span> <span class="archive_date">February 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:jan_2023"> <span class="label">28</span> <span class="archive_date">January 2023 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:dec_2022"> <span class="label">2</span> <span class="archive_date">December 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:nov_2022"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">November 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:oct_2022"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">October 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:sep_2022"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">September 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:aug_2022"> <span class="label">1</span> <span class="archive_date">August 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:jul_2022"> <span class="label">17</span> <span class="archive_date">July 2022 </span> </a> </li> <li> <a href="https://dnirozwoju.pl/blog/archives_month:jun_2022"> <span class="label">2</span> <span class="archive_date">June 2022 </span> </a> </li> </ul> </div> </aside> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <footer class="bg-gray-100 dark:bg-gray-800 border-t border-gray-200 dark:border-gray-700 text-sm"> <div class="xl:container xl:mx-auto md:px-6 px-4 py-8"> <div class="relative flex flex-col md:flex-row justify-between min-h-16 text-gray-600 dark:text-gray-500"> <div class="flex font-medium space-x-6 md:space-x-8 items-center justify-center mb-6 md:mb-0 md:justify-start "> <a href="/#" class="hover:text-primary transition duration-300" >Terms & Conditions</a> </div> <div class="flex social space-x-2 items-center justify-center mb-6 md:mb-0 md:justify-start"> <a href="https://twitter.com/getgrav" aria-label="twitter" class="text-twitter hover:filter hover:brightness-110 transition duration-300" > <svg class="inline-block w-8 h-8 fill-current stroke-current" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 960 960"><path d="M480 0c133.333 0 246.667 46.667 340 140s140 206.667 140 340c0 132-46.667 245-140 339S613.333 960 480 960c-132 0-245-47-339-141S0 612 0 480c0-133.333 47-246.667 141-340S348 0 480 0m196 392c20-14.667 35.333-30.667 46-48-21.333 8-39.333 12.667-54 14 20-12 34-29.333 42-52-20 10.667-40 18-60 22-18.667-18.667-42-28-70-28-26.667 0-49 9.333-67 28s-27 40.667-27 66c0 1.333.333 4.667 1 10s1 9.333 1 12c-80-4-144.667-37.333-194-100-9.333 16-14 32-14 48 0 33.333 14.667 59.333 44 78-17.333 0-32-4-44-12v2c0 22.667 7 42.667 21 60s32.333 28 55 32c-10.667 2.667-18.667 4-24 4-8 0-14-.667-18-2 13.333 44 42.667 66 88 66-33.333 26.667-72.667 40-118 40h-22c45.333 28 93.333 42 144 42 81.333 0 146.667-27.667 196-83s74-117.667 74-187v-12"/></svg> </a> </div> </div> <div class="relative flex flex-col md:flex-row justify-between mt-0 md:mt-6 text-gray-600 dark:text-gray-500 md:items-center"> <div class="text-center md:text-left mb-6 md:mb-0"> <p><a href="https://getgrav.org" class="hover:text-primary font-bold">Grav</a> was <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-code inline-block text-gray-700 dark:text-gray-400 w-4 h-4" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M7 8l-4 4l4 4" /> <path d="M17 8l4 4l-4 4" /> <path d="M14 4l-4 16" /> </svg> with <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-heart inline-block text-red-700 w-4 h-4 animate-pulse" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M19.5 12.572l-7.5 7.428l-7.5 -7.428a5 5 0 1 1 7.5 -6.566a5 5 0 1 1 7.5 6.572" /> </svg> by <a href="https://trilby.media" class="hover:text-primary font-bold">Trilby Media, LLC</a></p> </div> <div class="max-w-64 mx-auto md:mx-0"> <div class="theme-chooser flex items-center rounded-md border border-gray-300 dark:border-gray-600 pl-2 pr-0"> <span> <span x-cloak :class="{'inline-block' : appearance === 'system', 'hidden': appearance !== 'system'}"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-device-desktop inline-block w-6 h-6 stroke-current" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M3 5a1 1 0 0 1 1 -1h16a1 1 0 0 1 1 1v10a1 1 0 0 1 -1 1h-16a1 1 0 0 1 -1 -1v-10z" /> <path d="M7 20h10" /> <path d="M9 16v4" /> <path d="M15 16v4" /> </svg> </span> <span x-cloak :class="{'inline-block' : appearance === 'light', 'hidden': appearance !== 'light'}"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-sun inline-block w-6 h-6 stroke-current" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M12 12m-4 0a4 4 0 1 0 8 0a4 4 0 1 0 -8 0" /> <path d="M3 12h1m8 -9v1m8 8h1m-9 8v1m-6.4 -15.4l.7 .7m12.1 -.7l-.7 .7m0 11.4l.7 .7m-12.1 -.7l-.7 .7" /> </svg> </span> <span x-cloak :class="{'inline-block' : appearance === 'dark', 'hidden': appearance !== 'dark'}"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-moon inline-block w-6 h-6 stroke-current" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M12 3c.132 0 .263 0 .393 0a7.5 7.5 0 0 0 7.92 12.446a9 9 0 1 1 -8.313 -12.454z" /> </svg> </span> </span> <select x-model="appearance" @change="typhoonStore({ appearance: $event.target.value });" class="form-select focus:ring-transparent focus:outline-none focus:shadow-none" aria-label="Change color theme"> <option value="system" :selected="appearance === 'system'">System</option> <option value="light" :selected="appearance === 'light'">Light</option> <option value="dark" :selected="appearance === 'dark'">Dark</option> </select> </div> </div> </div> </div> </footer> <div :class="{ 'invisible': !show_mobile_nav, 'opacity-100': show_mobile_nav }" class="mobile-nav invisible z-50 overflow-hidden h-screen w-screen top-0 flex flex-col items-center justify-around fixed opacity-0 bg-gray-800 transition duration-500"> <div class="overflow-y-auto w-full py-12 pl-2 pr-12 sm:p-12"> <ul class='flex flex-col text-gray-300 text-left w-full'> <li x-data="{ selected: true }" class="text-lg pl-2 border-t border-gray-700 py-2 active "> <div class="flex w-full h-full"> <a class="w-full transition duration-300 hover:text-primary" href="/" >Blog</a> </div> </li> <li x-data="{ selected: false }" class="text-lg pl-2 border-t border-gray-700 py-2 "> <div class="flex w-full h-full"> <a class="w-full transition duration-300 hover:text-primary" href="/kontakt" >Kontakt</a> </div> </li> <li x-data="{ selected: false }" class="text-lg pl-2 border-t border-gray-700 py-2 "> <div class="flex w-full h-full"> <a class="w-full transition duration-300 hover:text-primary" href="/polityka-prywatnosci" >Polityka prywatności</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="absolute top-2 right-2"> <button @click="show_mobile_nav = false" aria-label="Close button" type="button" class="inline-flex items-center justify-center p-2 rounded-md text-white hover:text-primary focus:outline-none focus:text-gray-800 transition duration-150 ease-in-out"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-x inline-block h-8 w-8 text-gray-300 hover:text-white" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"> <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> <path d="M18 6l-12 12" /> <path d="M6 6l12 12" /> </svg> </button> </div> </div> </div> <script src="/user/plugins/lightbox-gallery/js/glightbox.min.js"></script> <script src="/user/plugins/simplesearch/js/simplesearch.js"></script> <script src="/user/themes/typhoon/js/appearance.js"></script> <script src="/user/themes/typhoon/js/site.js"></script> <script src="/user/themes/typhoon/js/simplesearch.js"></script> <script> const lightbox = GLightbox({"selector":"[rel=\"lightbox\"], .glightbox","width":"90vw","height":"auto"}); </script> </body> </html>