Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DNI ROZWOJU OSOBISTEGO FUTURO

I Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Organizator – Futuro Camp LTD, UNIT 4E ENTERPRISE, COURT FARFIELD PARK, ROTHERHAM S63 5DB (ENGLAND). Company No. 08791106
  2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział, w jakikolwiek sposób, w szkoleniach bądź innych projektach organizowanych przez Dni Rozwoju Osobistego FUTURO.
  3. Szkolenie – proces edukowania, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności. Termin oraz przedmiot szkolenia, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony jest w ofercie szkolenia.
  4. Inne projekty – zajęcia niebędące szkoleniem, a prowadzone przez Dni Rozwoju Osobistego FUTURO m.in. warsztaty, webinary. Postanowienia dotyczące szkoleń stosuje się także w przypadku innych projektów.
  5. Cena – wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie szkolenia, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w szkoleniu bądź innym projekcie.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 4. Każdego Uczestnika oraz subskrybenta newsletterów należących do www.dnirozwoju.pl obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
 5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w szkoleniach lub innych projektach Dni Rozwoju Osobistego FUTURO jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

II Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronie www.dnirozwoju.pl w zakładce „Szkolenia” oraz wpłatę należnej kwoty przez system rejestracji transferuj.pl z konta „Kluby Futuro” który jest umieszczony na stronie www.dnirozwoju.pl.
 2. Z chwilą otrzymania, drogą mailową, potwierdzenia rejestracji z serwisu transferuj.pl, proces zgłoszenia uczestnictwa uważa się za zakończony.
 3. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu może również dokonać zgłoszenia poprzez osobiste stawiennictwo w dniu szkolenia w miejscu szkolenia oraz zapłatę wymaganej ceny.
 4. Wysokość ceny, zgodnie z ofertą, może różnić się w zależności od formy zgłoszenia uczestnictwa (online lub osobiście).

III Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: kontakt@dnirozwoju.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi, alternatywnie, przysługuje:
  1. zwrot uiszczonej ceny, pomniejszony o koszty prowizji pobieranej w systemach płatności,
  2. możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w innym szkoleniu o wartości równej wartości szkolenia, z którego Uczestnik zrezygnował.
 3. Dokonując rezygnacji, Uczestnik zobowiązany jest wskazać w treści wiadomości mailowej, z której wskazanej powyżej możliwości chce skorzystać. W braku wymaganego oświadczenia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia sprawy.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 6. Gwarantujemy wysoką jakość Dni Rozwoju Futuro - jednakże, jeśli nie spełni ono oczekiwań Uczestnika, to podczas pierwszej przerwy - najpóźniej 1,5 h po rozpoczęciu Uczestnik ma prawo zgłsoić swoją rezygnację z kontynuowania szkolenia koordynatorowi Futuro. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot całkowitej kwoty zapłaconej za szkolenie, pomniejszonej o koszty prowizji pobieranej w systemach płatności.

IV Zmiany dotyczące szkoleń

 1. W przypadku zmiany miejsca lub terminu szkolenia przez Dni Rozwoju Osobistego FUTURO, według wyboru Uczestnika, Dni Rozwoju Osobistego FUTURO zwrócą wpłaconą cenę w całości albo przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie miejscu lub terminie.
 2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach innego szkolenia o tożsamej wartości.
 4. O przedmiotowych zmianach Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.

V Polityka prywatności

 1. Dni Rozwoju Osobistego FUTURO nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników systemu. Wykorzystują je tylko i wyłącznie do celów realizacji założeń projektu, a także do celów promocji szkoleń i wydarzeń organizowanych w jego ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.
 2. W czasie korzystania z serwisu www.dnirozwoju.pl, Uczestnik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wskazane dane, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wyjątkowo Uczestnik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
 3. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 4. Zapisując się na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na dodanie Jego adresu mailowego do newslettera.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki swojej działalności (np. zapisanie się Uczestnika na listę mailingową lub zakup produktu). Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do szkolenia (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia).
 6. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosownej treści.
 7. Biorąc udział w szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę, na wykorzystanie Jego wizerunku do celów promocyjnych Dni Rozwoju Osobistego FUTURO poprzez publikację zdjęć lub filmów z Jego udziałem bądź w innym podobny sposób.
 8. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie szkoleń, a także na stronie internetowej www.dnirozwoju.pl stanowią własność Ich twórców i mogą być rozpowszechniane lub w innym sposób przetwarzane tylko za Ich wyraźną zgodą.
 9. Dni Rozwoju Osobistego FUTURO nie są odpowiedzialne za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy zamieszczone są na stronie projektu Dni Rozwoju Osobistego FUTURO w zakładce partnerzy.

VI Charakter szkoleń

 1. Szkolenia organizowane przez Dni Rozwoju Osobistego FUTURO mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie zastępują psychoterapii bądź innej formy leczenia.
 2. Organizator, a także Trenerzy i Koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie szkolenia.
 3. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie szkolenia. W powyższym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej ceny potrąconej o wartość szkolenia, w którym Uczestnik wziął udział.
 4. Organizator, Trenerzy i Koordynatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych szkoleń.

VII Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
 2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).